ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา

ขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว

ขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้ว